Angel Oak

All  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

(noun) -  a Southern live oak (Quercus virginiana) located in Angel Oak Park on Johns Island near Charleston. Angel Oak is estimated to be 1500 years old.

Angel Oak

Angel Oak Tree, Johns Island, SC.